Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Proef Egmond, een product van Stichting Egmond Marketing B.V., de toegang en het gebruik van de website www.Proef Egmond.nl en de bijbehorende en de op de website aangeboden producten en/of diensten.

1. Definities.
1.1 Proef Egmond: Evenement georganiseerd door Stichting Egmond Marketing, waarbij deelnemende restaurants gedurende de duur van het evenement, tenzij anders aangegeven, open zijn voor bezoekers op vertoon van een deelnamebewijs.
1.2 Deelnemende restaurants: Alle aan de Proef Egmond deelnemende restaurants, zoals deze vermeld staan op de website www.proefegmond.nl.
1.3 Bezoeker: De bezitter van een deelnamebewijs voor de Proef Egmond en/of de afnemer van een deelnamebewijs zodra de betaling is geschied of bevestigd.
1.4 Deelnamebewijs: Het deelnamebewijs voor de Proef Egmond, ook wel ticket genoemd, geeft toegang tot alle deelnemende restaurants op de datum vermeld op de kaart. Het deelnamebewijs is na betaling niet persoonsgebonden.
1.5 Toegang: Toegang tot de deelnemende restaurants, uitsluitend op vertoon van het deelnamebewijs en uitsluitend in de door het restaurant voor publiek opengestelde ruimtes.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.1 Op alle met Stichting Egmond Marketing gesloten overeenkomsten met betrekking tot de Proef Egmond zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Stichting Egmond Marketing uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst.
3.1 De overeenkomst komt tot stand door de volledige en juiste invulling van het bestelformulier zoals dit via de website wordt gepresenteerd of reservering per E-mail en na ontvangst van de betaling aan Stichting Egmond Marketing op de Proef Egmond bankrekening. Tevens komt de overeenkomst tot stand door aankoop en betaling van een deelnamebewijs bij de daartoe aangewezen bedrijven.
3.2 De overeenkomst gaat in op de datum van toezending of overdracht van het deelnamebewijs.
3.3 Restitutie op de deelnamebewijzen is niet mogelijk tenzij door Stichting Egmond Marketing schriftelijk anders overeen gekomen.

4. Prijs.
4.1 Stichting Egmond Marketing heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.
4.2 Bezoeker betaalt voor de bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door de Stichting Egmond Marketing opgegeven bankrekening.
4.3 De in de overeenkomst vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW) en exclusief kosten van aflevering, porto en annuleringskosten.

5. Aansprakelijkheid.
5.1 Stichting Egmond Marketing is niet aansprakelijk voor de door de deelnemende restaurants geleverde producten en diensten, noch voor onjuiste informatie op de website van Proef Egmond, noch voor de mogelijke gevolgen van de weigering van restaurants om de bezoeker te accepteren.

6. Copyright
6.1 Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (proefegmond.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Proef Egmond of zijn gelicenseerd aan Proef Egmond.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Proef Egmond.

Alle informatie op de website is onder voorbehoud van typefouten en/of wijzigingen.

Pr03f3gmondAlgemene Voorwaarden